پوشش داکرومات چیست ؟‌ (‌تعریف داکرومات )‌

ﭘﻮﺷﺶ داﮐﺮوﻣﺎت دارای کاربر های بسیار وسیع و ارزشمندی در صنعت است که ، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ ، ﺣﺮارت ، ﻋﺪم اﯾﺠـﺎد ﺗـﺮدي ﻫﯿـﺪروژﻧﯽ، ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﯽ ﻧﻬﺎﯾـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧﻮردﮔﯽ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﮏ از جمله آنها هستند .به عنوان نمونه  در کشور ژاﭘﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ماشین ، اﮐﺜﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو را ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ داﮐﺮوﻣﺎت پوشش دهی ﻣﯽ نمایند ، ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮاي اﺑﺰار آﻻت ﺟﻨﮕـﯽ در ایالات متحده آمریکا ، اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻧﻈـﺎﻣﯽ بر اساس پوشش داکرومات (MIL-C-87115 Dacrotized) ﺑـرای  به وجود آوردن ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ میشود . در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزي نیز از اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺻﻠﯽ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﻧﻞ ، ﺑﺰرﮔﺮاه و ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﺮو استفاده میگردد .

داکرومات

داکرومات

فرمولاسیون ﻣﺤﻠﻮل داﮐﺮوﻣﺎت ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﺤﻠﻮل درآب ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﺗﻔﻠﻮﻧﯽ، ذرات رﯾﺰ روي، آﻟـﻮﻣﯿﻨﯿﻢ ، cro3،cr2o3 و ﻏﯿـﺮه میباشد . ﻣﻮاد ﺗﻔﻠﻮﻧﯽ،mcro3 وmcr2o3 ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺴﺐ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻦ ذرات رﯾﺰ روي و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻻﯾﻪ ورﻗﻪ ورﻗﻪ میباشد ﺑﺮاي اﯾﺠﺎدﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .

تعریف گالوانیزه

گالوانیزه چیست ؟ گالوانیزه، آهنی است که با روی پوشیده شده و به مقاومت بالا معروف است. روی باعث می شود آهن از هرگونه زنگ زدگی در امان بماند و به عمر آن اضافه شود. گالوانیزه به دلیل مقاومتی که دارد در جوامع مختلف دارای محبوبیت است و قدمت آن را می توان به حدود ۱۵۰ سال پیش نسبت داد. در ادامه ی این مطلب به ارائه ی اطلاعات بیشتری درباره گالوانیزه چیست ، گالوانیزاسیون و ویژگی های آن می پردازیم. امروزه مقدار زیادی از فلز روی تولیدی در جهان برای پوشش گالوانیزه مصرف می شود. به فرایند گالوانیزه شدن ، گالوانیزاسیون می گویند.

 

پیچ و مهره گالوانیزه دکل

پیچ و مهره گالوانیزه دکل

پیچ و مهره دکل داکرومات

ضخامت لایه داکرومات نسبت به لایه ایجاد شده از فرایند گالوانیزه گرم بسیار کمتر می باشد اما هر میکرون از لایه داکرومات حدود 100 ساعت تست اسپری نمک – با خاصیت خورندگی – را تحمل میکند یعنی حدود 4 الی 5 برابر قوی تر از هر میکرون آبکاری گالوانیزه گرم.
پیچ و مهره ها معمولا آبکاری داکرومات گرید B که با انجام دوبار مراحل محلول کرومات و پخت انجام می شود عرضه میشوند و طبق تست های انجام شده حدود 800-1000 ساعت تست اسپری اسید را نیز تحمل می کنند.

جدول مقایسه پیچ مهره دکل گالوانیزه شده و داکرومات

جدول مقایسه گالوانیزه و داکرومات

جدول مقایسه گالوانیزه و داکرومات

 

پیج و مهره و متعلقات دکل تاورکو

 

شرکت تاورکو کلیه متعلقات دکل خود را به صورت سفارشی و با درخواست خریداران به صورت گالوانیزه گرم یا داکرومات ارسال خواهد کرد  برای اطلاع از قیمت متعلقات دکل و نوع سفارش خود حتما با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید .

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط