جدول متعلقات دکل مهاری جی 35 ،  9 متری و جی ۳۵ ۱۸ متری و همچنین جدول متعلقات دکل مهاری ۲۱ متری جی ۳۵ به همراه سایر متراژ ها از جمله جدول متعلقات دکل مهاری ۲۷ متری و ۲۴ متری ٬ ۳۶ متری و ۳۳ متری در بخش های زیر قابل مشاهده می باشد. 

متعلقات دکل مهاری جی 35

دکل مهاری G35

دکل ۶ متـــــــری

برای مشاهده جدول متعلقات دکل 6 متری دکمه زیر را کلیک کنید

متعلقات دکل مهاری جی 35

دکل مهاری G35

دکل ۹ متـــــــری

برای مشاهده جدول متعلقات دکل 6 متری دکمه زیر را کلیک کنید

متعلقات دکل مهاری جی 35

دکل مهاری G35

دکل ۱۲ متـــــــری

برای مشاهده جدول متعلقات دکل 6 متری دکمه زیر را کلیک کنید

متعلقات دکل مهاری جی 35

دکل مهاری G35

دکل ۱۵ متـــــــری

برای مشاهده جدول متعلقات دکل 6 متری دکمه زیر را کلیک کنید

متعلقات دکل مهاری جی 35

دکل مهاری G35

دکل ۱۸ متـــــــری

برای مشاهده جدول متعلقات دکل 6 متری دکمه زیر را کلیک کنید

متعلقات دکل مهاری جی 35

دکل مهاری G35

دکل ۲۱ متـــــــری

برای مشاهده جدول متعلقات دکل 6 متری دکمه زیر را کلیک کنید

متعلقات دکل مهاری جی 35

دکل مهاری G35

دکل ۲۴ متـــــــری

برای مشاهده جدول متعلقات دکل 6 متری دکمه زیر را کلیک کنید

متعلقات دکل مهاری جی 35

دکل مهاری G35

دکل ۲۷ متـــــــری

برای مشاهده جدول متعلقات دکل 6 متری دکمه زیر را کلیک کنید

متعلقات دکل مهاری جی 35

دکل مهاری G35

دکل ۳۰ متـــــــری

برای مشاهده جدول متعلقات دکل 6 متری دکمه زیر را کلیک کنید

متعلقات دکل مهاری جی 35

دکل مهاری G35

دکل ۳۳ متـــــــری

برای مشاهده جدول متعلقات دکل 6 متری دکمه زیر را کلیک کنید

متعلقات دکل مهاری جی 35

دکل مهاری G35

دکل ۳۶ متـــــــری

برای مشاهده جدول متعلقات دکل 6 متری دکمه زیر را کلیک کنید

متعلقات دکل مهاری جی 35

دکل مهاری G35

دکل ۳۹ متـــــــری

برای مشاهده جدول متعلقات دکل 6 متری دکمه زیر را کلیک کنید