ممنوعیت نصب هرگونه دکل ­آنتن در مدارس، مهدکودک‌­ها و بيمارستان­‌ها/ رعایت فاصله ۴۰۰ متری با منازل مسکونی در نصب دکل‌ها

پیش از این در بسیاری از مقالات از شرایط و استاندارد ها و ضوابط نصب دکل (‌منوپل ، خودایستا و مهاری )‌ چه از لحاظ فنی خود تولید سازه دکل و چه از لحاظ ضوابط و شرایط نصب و بهره برداری از یک دکل مخابراتی با انواع کاربری (‌ دکل دوربین مداربسته ، دکل اینترنت ، دکل مخابراتی و … ) در مکان های عمومی گفته بودیم . این بار به طور دقیق تر از استاندارد ها و ضوابط نصب یک دکل در حومه و حریم منازل ، بیمارستان ها و مدارس و مهد کودک ها خواهیم گفت. علاوه بر آن تاثیرات و مضرات احتمالی یک دکل بر افرادی که در شعاع تاثیر گذار آن دکل به صورت دائم قرار دارند نیز خواهیم گفت . تا پایان مطلب همراه باشید و در صورت مفید بودن لینک آن را برای افرادی که در این زمنیه سوالاتی دارند بفرستید .

براساس ضوابط نصب دکل کمیسیون تنظیم مقررات فاصله محل استقرار دکل‌های آنتن در شبکه­‌‌های ارائه کننده خدمات ارتباطی به مردم در مناطق مسکونی نبايد کمتر از 400 متر باشد.

ضوابط نصب دکل و استفاده از دکل آنتن

دکلهای آنتن از قبیل دکل مهاری ، دکل خودایستا و دکل منوپل جزئي از شبکه های ارتباطات راديويي هستند که عمل ارسال و يا دريافت جهت دار امواج راديويي را در ارتفاع معين از سطح زمين ممکن مي سازند. تنوع و گستردگي شبکه های راديويي در باندهای فرکانسي مختلف در مناطق شهری و حومه ، تنوع شکلي و کاری دکلهای آنتن را در پي داشته است .

تمام دارندگان پروانه يا دارندگان مجوز موظف هستند تا در صورت عدم وجود منع فنی يا منع بهداشتی، نسبت به اشتراک گذاردن دکل آنتن متعلق به خود و تامين دسترسی و فضای لازم برای نصب متعلقات آنتن با ساير دارندگان پروانه يا مجوز طبق اين ضوابط همکاری کنند.

ماده ۱- تعاريف:

سازمان: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
دکل آنتن: سازههای مکانيکی پايه (غالباً فلزی) برای نصب آنتن ارسال و يا دريافت امواج الکترومغناطيسی.
پروانه: پروانه تاسيس و بهره برداری از شبکه های راديويی و پروانه شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات از هر نوع که توسط سازمان صادر می شود.
بهره بردار: شخص حقوقی يا حقيقی که از دکل آنتن با رعايت ضوابط فنی و مقررات مندرج در اين ضوابط استفاده ميکند.
منع فنی: مجموعه محدوديتهای استحکامی ابنيه، محدوديتهای مکانيکی و يا موانع ارتباطی است که با اعمال اصلاحات مجاز بر روی سازه دکل آنتن يا بستر استقرار آن يا اعمال تنظيمات خاص آنتن قابل برطرف شدن نمی باشد.
منع بهداشتی: منع ناشی از افت سطح ايمني از حد مجاز و يا سرريز شدن سطح انرژی تشعشعی ايمن است که در صورت نصب آنتن بيشتر بر روی دکل آنتن با اعمال اصلاحات مجاز بر روی سازه دکل آنتن يا بستر استقرار يا اعمال تنظيمات خاص آنتن قابل برطرف شدن نمی باشد.
سايت دکل آنتن زمينی: ايستگاه تاسيس شده بر روی سطح زمين که دکل آنتن آن نيز بر روی بستر زمين نصب می شود.

استاندارد نصب دکل مهاری

استاندارد نصب دکل مهاری

ماده ۲ حوزه شمول اين ضوابط به شرح زير است :

 • دارندگان حداقل يکی از انواع پروانه ها يا مجوزهای صادره از سوی سازمان که در آن ارتباطات راديويی مجاز شمرده شده است، در تمام سرويسهای راديويی و در تمام باندهای فرکانسی، در سرزمين جمهوری اسلامی ايران.
 •  هرگونه آنتن فعال متعلق به شبکه های راديويی اختصاصی.
 •  دکلهای آنتن فعال بلندتر از ابعاد آنتن.
 •  سامانه های آنتن فعال منصوبه بر روی ديوار بيرونی بنا يا بر روی تاسيسات موجود .

ضوابط نصب دکل و استفاده مشترک از دکل آنتن

ماده ۳ -تمام دارندگان پروانه يا دارندگان مجوز موظف هستند تا در صورت عدم وجود منع فنی يا منع بهداشتی، نسبت به اشتراک گذاردن دکل آنتن متعلق به خود و تامين دسترسی و فضای لازم برای نصب متعلقات آنتن با ساير دارندگان پروانه يا مجوز طبق ضوابط نصب دکل  همکاری نمايند؛
ماده ۴ -هر گونه استفاده مشترک از دکل آنتن براساس ماده ۳ بايد در چارچوب قرارداد بين بهره برداران و منطبق بر اين ضوابط نصب دکل  بوده و در آن موارد زير به صورت شفاف تعيين شده باشد.

 • نشانی، ارتفاع، مشخصات ثبتی و مکانيکی دکل، حدود بارگذاری و مختصات جغرافيايی محل نصب تا دقت دهم ثانيه؛
 •  تعهدات و نسبت سهم هر يک از شرکاء در بهره برداری فعلی و توسعه آتی؛
 • مدت قرارداد استفاده از دکل توسط هر يک از بهره برداران؛
 •  دستورالعمل نگهداری از دکل؛
 •  ارتفاع محل نصب آنتن ها برای هر يک از بهره برداران؛
 •  مشخصات تشعشعات راديويی آنتن های هر يک از بهره برداران؛
 •  الزام بهره برداران به رعايت مقررات محل نصب دکل که از سوی مالک محل، مراجع شهری و ساير نهادهای مؤثر تعيين شده است؛
 •  نحوه اتمام قرارداد و تعيين تکليف تجهيزات اضافه شده ويا هزينه های احتمالی صرف شده برای آماده سازی دکل آنتن و يا هزينه ها و يا تجهيزات لازم برای برگشت به شرايط قبل از اشتراک دکل آنتن؛
 •  سهم پرداخت حق بيمه هر يک از بهره برداران.

 

ایمنی دکل

ایمنی دکل

ضوابط ايمنی در مقابل تشعشعات

ماده ۵- بهره برداران موظف به انجام کليه اقدامات فنی لازم هستند تا انرژی تجمعی تشعشعات ساطع شده از آنتن های منصوبه بر روی بنا يا دکل مورد نظر با ساير تشعشع کننده ها، در محل تردد يا حضور افراد از حدود آستانهای تعيين شده در استاندارد مصوب سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران تحت عنوان “پرتوهای غيريونساز حدود پرتوگيری” با کد ۷۵۶۸ فراتر نرود.
ماده ۶- بهره برداران موظف به اندازه گيری دورهای انرژی تجمعی تشعشعات ساطع شده از آنتن های منصوبه بر روی بنا يا دکل آنتن مورد نظر با ساير تشعشع کننده ها، در محل تردد يا حضور شهروندان که حائز قويترين تشعشع دريافتی از آنتن های دکل مورد نظر نيز است ، بوده و مقدار اندازه گيری شده به ازای هر بنا يا دکل آنتن را بايد به صورت عمومی به همراه تصوير و ابعاد بنا يا دکل و نشانی محل استقرار در پايگاه اطلاع رسانی خود مننتشر نموده و نسخهای از آن را برای سازمان انرژی اتمی ايران و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی ارسال نمايند.

ماده ۷ -بهره برداران موظف به انجام اقدامات فنی به منظور ايجاد حفاظت های لازم برای تامين ايمنی تشعشعاتی کارکنان خود که در معرض مستمر و مستقيم تشعشعات فرستنده های راديويی قرار گرفته اند ، هستند؛

ماده ۸ -درصورت احتمال قرارگيری مردم در محدوده غير ايمن پيرامون آنتن، بهره برداران موظف به حصارکشي بازدارنده و نصب علائم هشدار دهنده “احتمال دريافت انرژی تشعشعی فراتر از حد استاندارد” می باشند؛

ماده ۹ -حداقل فاصله ايمن d (بر حسب متر) در فضای آزاد مقابل گلبرگ اصلي آنتن دارای توان تشعشعی EIRP بيش از دو وات در فرکانس f که مشمول سطح مجاز چگالی توان تشعشی Slim(f) (بر حسب W/m2 ) ذکر شده در استاندارد “پرتوهای غيريونساز حدود پرتوگيری” با کد ۸۵۶۷ برای موارد مردم و موارد شغلی است ، بايد مطابق با رابطه زير باشد:

EIRP = 4.97 +20logSlim(f)+20logd , dbw
Effective Isotropic Radiated Power
سطح مجاز چگالی توان تشعشی Slim(f) (بر حسب W/m2 ) در استاندارد “پرتوهای غيريونساز حدود پرتوگيری” با کد ۸۵۶۷ برای موارد مردم و موارد شغلی مطابق جدول زير است:

  f (MHz)   Slim(f) (W/m2)
مردمی شغلی
۱۰۰ تا ۴۰۰ ۲ ۱۰
۴۰۰ تا ۲۰۰۰ f/200 f/40
۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ ۱۰ ۵۰

 

ضوابط نصب دکل و مجوز­های نصب دکل آنتن

نصب هرگونه سايت دکل ­آنتن زمينی در مدارس، مهدکودک‌­ها، بيمارستان­‌ها و مراکز درمانی ممنوع است و پای دکل‌­های مجاور نيز از پای خارجی­‌ترين ديوار آن بايد حداقل پنجاه متر فاصله داشته باشد.

محل نصب دکل آنتن بايد به گونه‌­ای انتخاب يا آماده سازی شود که دکل آنتن در هنگام انجام عمليات عمرانی در درون املاک مجاور، آسيبی نبيند و يا در اثر سقوط احتمالی دکل آنتن، با ابنيه و يا محدثات مجاور تصادم نکنند.

فاصله محل استقرار دکل‌های آنتن سايت‌­های دکل آنتن زمينی مجاور در شبکه­‌‌های ارائه کننده خدمات ارتباطی به مردم در مناطق مسکونی نبايد کمتر از 400  متر باشد.

زمين محل نصب دکل آنتن و تاسيسات آن نبايد در معرض آسيب­‌های ناشی از بلايای طبيعی مانند سيل يا رانش زمين بوده و بايد مطابق آيين­نامه 2800 ايران و مقررات ملی ساختمان ايران، از استحکام کافی در مقابل زلزله، سيل، طوفان و شرايط اقليمی دشوار منطقه مربوطه برخوردار باشد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط